mksysb -i -e -X /testfs/testserver_mksysb

Advertisements